W ostatnich latach nasza firma wdrożyła następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. Nazwa projektu: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" – działanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program operacyjny – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Program stanowił jedno z istotnych działań wdrażanych przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, skierowanych do osób fizycznych i prawnych podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą, mający przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy.

Najważniejszymi urządzeniami zakupionymi w ramach projektu są:

 • frezarka narzędziowa uniwersalna,
 • tokarka CNC OKUMA,
 • samochód dostawczy FIAT DUCATO,
 • urządzenia kontroli jakości,
 • urządzenia komputerowe.

Ogólne koszty kwalifikowane w ramach zrealizowanego projektu wyniosły
596 136 PLN.
Koszty kwalifikowane refinansowane ze środków Unii Europejskiej wyniosły
294 936 PLN.

 

2. Nazwa projektu: "Wytwarzanie wyrobów kutych o podwyższonej jakości z obróbką termomechaniczną zaawansowanych gatunków stali" – działanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia; Działanie: 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Program pozwolił małym i średnim przedsiębiorstwom na pozyskanie środków zewnętrznych w celu podjęcia działań inwestycyjnych w zakresie wprowadzania nowych i innowacyjnych technologii.

Najważniejszymi urządzeniami zakupionymi w ramach projektu są:

 • prasa śrubowa WEINGARTEN PSS 360,
 • nagrzew indukcyjny TERMETAL,
 • frezarka CNC MASS,
 • kontenerowa stacja transformatorowa z instalacją energetyczną,
 • kompresor śrubowy WALTER wraz z siecią sprężonego powietrza,
 • środki transportu wewnątrzzakładowego,
 • urządzenia kontroli jakości.

Ogólne koszty kwalifikowane zrealizowane w ramach projektu wyniosły
2 015 000 PLN.
Koszty kwalifikowane refinansowane ze środków Unii Europejskiej wyniosły
1 007 500 PLN.

 

W kolejnych latach, jeśli wystąpi zbieżność programowa środków przeznaczonych na działania skierowane do MSP w ramach Unii Europejskiej, podejmiemy starania o pozyskanie środków na dalsze modernizacje zakładu, wdrażanie nowych technologii produkcji i zdobywanie nowych rynków zbytu naszych wyrobów.